BELANGRIJK ! De opleiding bestaat uit 6 volledige dagen met een extra halve inleidingsdag. Enkel de eerste dag is een halve dag (9h - 12h30), alle andere opleidingsdagen zijn volledige dagen (9h - 16h00).

 

 • Wilt u een volledig overzicht van alle juridische, administratieve, financiële en economische aspecten van overheidsopdrachten?
 • Wilt u leren hoe een aanbestedingsprocedure verloopt en wanneer welke soort procedure (aanbesteding, onderhandelingsprocedure, ...) het meest geschikt is?
 • Wilt u een actueel overzicht van de markt van aannemers en andere leveranciers?
 • Bent u op zoek naar de efficiëntste manier om een bestek op te maken en de beste gunning?
 • Wilt u ontdekken hoe u mogelijke geschillen vermijdt of - indien te laat - tot een goed einde brengt?

Tijdens de 6,5-daagse opleiding 'Overheidsopdrachten van A tot Z' leert u in detail welke technische stappen u moet zetten bij het opstellen van een marktconforme aanbesteding, de opmaak van een bestek en de keuze van de beste leverancier voor uw opdracht.

U krijgt uiteraard ook een update van de nieuwste wetgeving en rechtspraak.

 

Bestemd voor

Aankoopverantwoordelijken en medewerkers die betrokken zijn bij het aankoopproces van organisaties uit klassieke sectoren die onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten: federale overheid, regionale overheden, lokale besturen, OCMW's, politie, intercommunales, vzw's gesubsidieerd door de overheid

Deze opleiding vereist geen specifieke voorkennis in de wetgeving overheidsopdrachten.

"

Deze opleiding geeft een uitstekend algemeen beeld en overzicht van het domein, de do's-and-dont's, de algemene principes, de valkuilen. De cursus is uitstekend geschikt voor het krijgen van een 'helicopterview' wat onontbeerlijk is voor het uitvoeren van je (deel)taak.

"
Willem Verstrepen, assistant auditor, NBB Nationale Bank van België
"

Je merkt duidelijk dat deze opleiding al jaren wordt ingericht. De docenten zijn expert in hun vak en staan met de voeten in het werkveld waardoor ze ook passende voorbeelden kunnen geven.

"
Rudi De Vierman, stafmedewerker Campuscoördinatie, Hogeschool Gent

Programma

Voorbereidende halve dag:

Doelgroep: Deelnemers met geen of maximum 2 jaar ervaring in het toepassen van W.O.O

De voorbereidende halve dag heeft als doel de basisbegrippen te bespreken die leiden tot een gunning van een opdracht. De toelichting van deze basisbegrippen zorgt ervoor dat de cursist voldoende voorbereid is om de zesdaagse cursus succesvol aan te vangen. Aan de hand van cases en oefeningen worden de basisbegrippen op een praktische wijze toegelicht.

Opbouw van de cursus:

Aan de hand van een stappenplan worden in elke fase van het aankoopproces specifieke termen verklaard en principes toegelicht. Er wordt ook een globaal beeld geschetst van de te doorlopen procedure. De vergelijking wordt steeds met het commercieel aankoopproces gemaakt om het leereffect te maximaliseren.

Overheidsopdrachten: definitie en toepassingsgebied (dag 1 - voormiddag)

 • Basisbeginselen van het overheidsopdrachtenrecht
 • Het complexe toepassingsgebied: personeel toepassingsgebied, materieel toepassingsgebied, uitzonderingen op het toepassingsgebied, in-house

Vormgeving van de opdracht

 • Gunningprocedures: aanbesteding en offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure, concurrentiedialoog, innovatiepartnerschap
 • Enkele bijzondere gunningsmodaliteiten: raamovereenkomst, aankoop- of opdrachtencentrale, dynamisch aankoopsysteem, elektronische veiling
 • Percelen, varianten en opties

Behoefte- en marktanalyse (dag 1 - namiddag)

 • Voorafgaande acties
 • Technische bepalingen: belang, technische specificaties, technisch-functionele prestatie-eis, functionele beschrijvingen
 • Gevalstudie: complexe opdracht voor werken

Opmaak bestek (dag 2 - voormiddag)

 • Voorbereiding van het bestek
 • Basisprincipes
 • Opmaak van het bestek: leidraad

SPPA-model (dag 2 - namiddag)

 • Algemene inlichtingen
 • Administratieve bepalingen
 • Contractuele bepalingen
 • Technische bepalingen
 • Modeldocumenten
 • Inventaris/meetstaat
 • Bijlagen

Bekendmaking en indiening offertes (dag 3 - voormiddag)

 • Ramingsregels en het verbod op artificiële splitsing van de opdracht
 • Bekendmaking: drempels en termijnen
 • Indiening van offertes: vorm en inhoud
 • Opening van offertes

Kwalitatieve selectie van de kandidaten en inschrijvers (dag 3 - namiddag)

 • Kwalitatieve selectie (toegangsverbod, financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid)
 • Formele en materiële regelmatigheid van de offerte
 • Verbetering van de offertes
 • Het prijsonderzoek, abnormale prijzen en de prijsverantwoording

Evaluatie en gunning (dag 4 - voormiddag)

 • Inhoudelijke beoordeling van offertes
 • Gunning- en sluitingopdracht
 • Procedures

Evaluatie en gunning (dag 4 - namiddag)

 • Evaluatieverslag
 • Artikels 112 en 114
 • Prijsvergelijkingstabel

Cases (dag 5 - voormiddag)

 • Raamovereenkomsten en aankoopcentrales
 • E-procurement: een korte introductie
 • Percelen
 • Cases

Rechtsbescherming (dag 5 - namiddag)

 • Mogelijke stappen bij onrechtmatige gunning: schorsing, vernietiging, onverbindverklaring en schadevergoeding
 • Naar Raad van State of de gewone rechter?
 • Schadeloosstelling in kader van uitvoering opdracht: verbreking, schorsing, laattijdige betaling
 • Alternatieve geschillenregeling

Uitvoering: werken (dag 6 - voormiddag)

 • Specifieke bepalingen van werken
 • Technische uitvoering: hoe beperkt u het risico op slechte uitvoering?

Uitvoering: leveringen en diensten (dag 6 - namiddag)

 • Algemene uitvoeringsregels en toepassing algemene aannemingsvoorwaarden
 • Rechten en plichten van de partijen
 • Specifieke bepalingen van leveringen en diensten

Oefeningen

Docent(en)

d_01363
Dirk De Keuster

Dirk De Keuster is sinds oktober 2016 advocaat-vennoot bij De Keuster & Casteleyn Advocaten. Hij studeerde rechten in Leuven en Straatsburg. Hij behaalde ook een MBA diploma aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn loopbaan op het kabinet van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting in 1992 en werd advocaat in 1999 in het kantoor De Bandt, Van Hecke, Lagae (nu Linklaters). In 2008 richtte hij zijn eigen kantoor op. Dirk heeft door de jaren heen een bijzondere ervaring opgebouwd inzake PPS en overheidsopdrachten.

Lees meer
Gunther Gutermann

Gunther Gutermann is Head of Procurement and Logistics bij Eandis. Voordien was hij aankoper bij Aquafin en andere commerciële bedrijven.

Lees meer
Johan Dirix

Johan Dirix is bestuurder van Public Procurement International (PPI), gespecialiseerd in bijstand aan overheden over de wetgeving voor overheidsopdrachten, aankoopbeleid en PPS-constructies. Johan was bij het Ministerie van Defensie actief als militair administrateur voor de dienst militaire bouwwerken. Hij was er verantwoordelijk voor de opvolging van aanbestedingsprocedures. Samen met wijlen dhr. Van Cleynenbreughel (Rekenhof) was hij eerste redacteur van het 'Vademecum voor overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer).

Lees meer
Anja Palmaerts

Anja Palmaerts’ expertise ligt in het domein van de indirecte aankoop zowel in privésector als in de publieke sector. Anja is geaccrediteerd als trainer e-Procurement (modules Federale overheid: e-Notification, e-Tendering, e-Auction, e-Catalogue, e-Awarding). Zij introduceerde het e-Procurementsysteem van de FOD P&O, en begeleidde de implementatie zowel bij Digipolis als bij de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) van de Stad Antwerpen en het OCMW Gent.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 881 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u:

 • een gratis exemplaar van het 'Zakboekje Overheidsopdrachten' (Wolters Kluwer, winkelwaarde 129,47 euro). Dit zakboekje is een ideale aanvulling op de lesmap die u gratis wordt aangeboden. Het zakboekje bevat een gedetailleerde uitleg over o.a. het opstellen van een bestek, de gunning en de uitvoering van een opdracht.
 • tijdens de duur van de opleiding tijdelijk toegang tot de databank Mercatus van Wolters Kluwer. Dit tijdelijk aanbod is inbegrepen in de prijs van uw opleiding. U krijgt de kans om kosteloos de voordelen van Mercatus te ontdekken als extra informatietool bij uw dagelijkse werkdossiers.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 36 punten (Op aanvraag)
 • VOV Vlaams Opleidingsverlof, 43,5 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Download uw brochure Overheidsopdrachten van A tot Z

met een volledig overzicht van alles wat u moet weten over deze opleiding.