In het arrest van 5 september 2019 bevestigde het Hof van Cassatie dat bij gebrek aan het bewijs van een vaststaand causaal verband tussen het niet treffen van voldoende voorzorgsmaatregelen en de door de patiënt geleden schade, aan de patiënt onmogelijk een schadevergoeding kon worden toegekend.

Volledige bespreking en bron: Waeterinckx Vansteenkiste advocaten