Een driedeling reeks met enkele hot topics:

Deel 1:

 • Aftrek privaat aangewend vastgoed in vennootschappen
 • Aftrek intresten leningen voor dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen
 • Fiscaal domicilie vennootschappen/natuurlijke personen
 • Terbeschikkingstelling onroerend goed door vennootschap - voordeel alle aard bewoning personenbelasting

Deel 2:

 • Liquidatie van vennootschappen
 • Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom
 • Toepassing artikel 90,9° WIB’92 – behoren meerwaarden op aandelen tot het normaal beheer van het privévermogen?
 • Vragen om inlichtingen in het kader van buitenlandse tegoeden of stafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van buitenlandse tegoeden

Deel 3:

 • Landbouwforfait
 • Einde opstal vennootschap – impact in de personenbelasting van de bedrijfsleider
 • Toepassing antimisbruikbepaling “step-ups“ (holdingstructuren)
 • Strafrechtelijke onderzoeken (onder andere naar aanleiding van verdachte transacties die door financiële instellingen worden gemeld aan het parket)

Zie ook Lamote Stragier - Nieuwsbrieven