Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0017 - Opt-in regeling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kan men na een opt-in waartoe een buitengewone algemene vergadering zou beslissen, overeenkomstig de door het Wetboek van vennootschappen voor statutenwijzigingen voorgeschreven vereisten, op andere punten statutenwijzigingen doorvoeren overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder de opschortende voorwaarde van de publicatie van de beslissing tot opt-in?

De minister antwoordt dat de BAV kan beslissen dat tussen de aandeelhouders het besluit tot opt-in geldt vanaf de datum van het besluit, op voorwaarde dat het besluit wordt bekendgemaakt. De vereiste van publicatie voor de inwerkingtreding zou enkel strekken ter bescherming van derden.

Volledig artikel en bron: M&A for professionals

Lees hier de tekst van vraag & antwoord.