De wet van 17 mei 2017 voorziet in een doeltreffender ontbindingsprocedure voor vennootschappen die niet langer actief zijn of waarvan de zetel fictief is. Voortaan kan op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de kamer voor handelsonderzoek, de rechtbank de ontbinding uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om haar jaarrekening neer te leggen, niet is nagekomen.
De nieuwe, aangevulde procedure voor de gerechtelijke ontbinding van deze vennootschappen is van toepassing vanaf 12 juni 2017.

Voor een bespreking van de nieuwe wettelijke bepalingen: Marlex advocaten

Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen, BS 12 juni 2017.