De indieners van het vernietigingsberoep vinden dat het systeem van plaatsvervangende rechters en raadsheren niet verzoenbaar is met de rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Omdat advocaten als plaatsvervanger kunnen zetelen.

Het Hof stelt dat cumulatie van een rechtelijk ambt en het beroep van advocaat zoveel mogelijk moet vermeden worden. Maar occasionele cumulatie kan wel verantwoord zijn om de goede rechtsbedeling te waarborgen. Op voorwaarde dat - zo blijkt uit eerdere arresten van het Hof - de cumulatie omringd is met voldoende procedurele waarborgen die elke gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid uitsluiten.

De nieuwe regels voeren – aldus het Hof – nu net bijkomende procedurele waarborgen in waardoor de onafhankelijkheid en onpartijdigheid zeker en vast gegarandeerd is.

De plaatsvervangende magistraten moeten

  • slagen voor een aanwervingsproef en
  • binnen twee jaar na hun benoeming een theoretische en praktische opleiding volgen, met daarin een opleiding deontologie.

Bovendien is uitdrukkelijk voorzien dat plaatsvervangende magistraten geen permanente functie hebben. En het is verboden om op dezelfde terechtzitting te zetelen als plaatsvervanger en tegelijk op te treden als advocaat.

Bron: GwH 16 januari 2020, nr. 7/2020

Zie ook: Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 29 maart 2019

Gerelateerde opleidingen

De recente wijzigingen aan de burgerlijke procedure door o.m. Potpourri VI en VII komen uitgebreid aan bod tijdens het seminarie Actualia Burgerlijk Procesrecht.