Blijkens een recent arrest van het Europees Hof voor Justitie (HvJ 19 november 2019) is het mogelijk dat een cao, overeenkomst of reglement waarin extralegale vakantiedagen worden toegekend, bepaalt dat die vervallen als ze niet opgenomen zijn voor het einde van het jaar (of een andere periode).

Dat komt omdat noch de toekenning of de vergoeding van vakantiedagen die vier weken te boven gaan, noch de al dan niet overdraagbaarheid van dergelijke vakantiedagen naar een latere periode, onder de toepassing van het Europees recht vallen.

Volledig artikel en bron: So CompactWilly van Eeckhoutte