Samenvatting
De bepalingen inzake het Europees consumentenrecht (*), gelezen in samenhang met de Europese bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken (**), moeten aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een nationale regeling die bepaalt dat de eigenaren van een appartement in een gebouw in mede-eigendom dat is aangesloten op een stadsverwarmingsnet, verplicht zijn bij te dragen in de kosten van het thermische-energieverbruik van de gemeenschappelijke ruimten en de interne installatie van het gebouw, ook al hebben zij niet individueel om de levering van verwarming verzocht en gebruiken zij deze niet in hun appartement.

Referentieregel
HvJ (4e k.) nr. C-708/17, C-725/17, 5 december 2019 (EVN Bulgaria Toplofiskatsia EAD / Nikolina Stefanova Dimitrova; Toplofikatsia Sofia EAD / Mitko Simeonov Dimitrov)

Vindplaats
Curia

Lees de tekst van het arrest hier

(*)
Artikel 27 van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad

(**)
Artikel 5, leden 1 en 5, van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad

Gerelateerde opleidingen

Mr. Astrid Clabots brengt tijdens de studienamiddag "Rechtspraakoverzicht appartementsrecht" een geactualiseerd overzicht van vonnissen en arresten uit de periode 2014 – 2019.