Het Europees Hof van Justitie  oordeelde in een recent arrest dat er geen sprake is van dubbele bestraffing wanneer een bestuurder strafrechtelijk wordt vervolgd voor dezelfde feiten dan dewelke waarvoor de rechtspersoon een fiscale bestraffende sanctie opgelegd heeft gekregen.

Het gaat dan weldegelijk om verschillende (rechts)personen. Het Hof deed deze uitspraak n.a.v. een  prejudiciële procedure.

Arrest: HvJ 5 april 2017, gevoegde zaken C‑217/15 (Orsi) en C‑350/15 (Baldetti)

Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 2 en 273 — Nationale wettelijke regeling die voorziet in een bestuursrechtelijke sanctie en een strafrechtelijke sanctie voor dezelfde feiten in verband met niet-betaling van belasting over de toegevoegde waarde — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 50 — Ne-bis-in-idembeginsel — Identiteit van de vervolgde of gestrafte persoon — Geen

Volledig artikel en bron: Stibbe

Gerelateerde opleiding

Meer weten? Op onze Juristendagen en meer bepaald op 29.08.2017 kan u in Leuven de sessie van Mr. Patrick Waeterinckx  ‘Update strafrechtelijke verantwoordelijkheid rechtspersoon en leidinggevenden’ volgen (sessie 19).