Op 1 januari 2020 treedt de ‘Kaderwet Gerechtskosten in Strafzaken’ van 23 maart 2019 in werking.

Deze wet zet met de oprichting van een Centraal Bureau Gerechtskosten en de komst van de arrondissementele bureaus gerechtskosten een volledig nieuwe structuur in de steigers.

En ook de procedures voor de toekenning, verificatie en betaling van de gerechtskosten veranderen. Details over de nieuwigheden in het zogenaamde ‘Gerechtskostenbesluit’ dat net voor het jaareinde in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

Bron: Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, BS 27 december 2019 (‘Gerechtskostenbesluit’).

Zie ook: Wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering, BS 19 april 2019.

Gerelateerde opleidingen

De recente wijzigingen aan de burgerlijke procedure door o.m. Potpourri VI en VII komen uitgebreid aan bod tijdens het seminarie Actualia Burgerlijk Procesrecht.