Dagvaarding voor het gerecht - Begrip - Toepassingsgebied - Gerechtelijke vereffening-verdeling - Brieven of geschriften aan de notaris-vereffenaar - Kennisgeving van betwistingen of aanspraken - Aard - Gevolg

Samenvatting 
De vordering tot nietigverklaring van een schenking door een der echtgenoten, die de belangen van het gezin in gevaar brengen moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen een jaar na de dag waarop de handeling van de andere echtgenoot ter kennis is gekomen van de eiser (art. 224 BW).


Deze vervaltermijn rechtvaardigt een procedure die afzonderlijk wordt gevoerd van de lopende procedure van gerechtelijke verdeling. Deze vervaltermijn wordt immers niet gestuit door brieven of geschriften waarbij de partijen in het kader van een gerechtelijke vereffening-verdeling betwistingen of aanspraken ter kennis brengen van de notaris-vereffenaar (art. 2244, § 1 BW).

Lees de tekst van het arrest hier.

Referentieregel

Cass. (1e k.) AR C.17.0130.N, 1 februari 2018 (M.V. / L.V.)

Vindplaats

http://www.cass.be (5 maart 2018); RW 2018-19 (samenvatting), afl. 8, 297 en http://www.rw.be/ (19 oktober 2018), noot -; T.Not. 2018, afl. 6, 515, concl. VANDEWAL, C., noot