Het hof van beroep Gent oordeelde in een recent arrest dat de termijn van 3 maanden waarbinnen de gefailleerde een verzoek tot kwijtschelding kan indienen, geldt als een vervaltermijn. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gefailleerde die nalaat de termijn te respecteren. Zijn recht om kwijtschelding te vragen komt immers onherroepelijk te vervallen.

Volledig artikel en bron: Crivits & Persyn