Dikwijls gaan werkgevers ervan uit dat zij zich voor verwerkingen ven personeelsgegevens in het kader van personeelsattenties (nieuwjaarswensen, verjaardagen, ...) kunnen baseren op het gerechtvaardigd belang van de onderneming, met name het bevorderen van de sociale cohesie op de werkvloer.

Een recent standpunt van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) lijkt dit echter tegen te spreken.

De GBA herinnert eraan dat de rechtsgrond van de “gerechtvaardigde belangen” enkel kan worden ingeroepen voor zover de verwerking strikt noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd doeleinde. Verwerkingen die eerder “nice to have” dan “need to have” zijn, wringen volgens de autoriteit met dit noodzakelijkheidsbeginsel. Dit sluit ook aan bij het standpunt van het Europees Comité voor gegevensbescherming dat van oordeel is dat de vereiste noodzakelijkheid in het kader van de rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen” geen te ruime invulling mag krijgen.

Hoewel het geen officieel standpunt van de GBA betreft, lijkt het onderscheid tussen “nice to have”- en “need to have”-activiteiten ertoe te leiden dat personeelsattenties in principe toestemming van de betrokkenen vereisen.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels