Een post over Richtlijn Herstructurering en Insolventie door gastblogger Simon Landuyt.

De richtlijn herstructurering en insolventie van 20 juni 2019 (*) schrijft voor het eerst op Europees niveau materieelrechtelijke regels voor die van toepassing zijn bij insolventie van vennootschappen. Deze moeten grotendeels geïmplementeerd worden in het nationaal recht van de lidstaten tegen 17 juni 2021.

De Richtlijn bevat regels over het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden en het kwijtschelden van schulden opgestapeld door de natuurlijk-persoon ondernemer. De belangrijkste bepalingen betreffen evenwel deze die betrekking hebben op de “herstructurering” van ondernemingen. De Richtlijn zal in België dan ook voornamelijk een impact hebben op de gerechtelijke reorganisatie uit boek XX WER, en in het bijzonder de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord.

Opvallende nieuwigheid 

Omstreden is het alternatief dat de Richtlijn geeft voor de “absolute priority rule” APR. (= rangregeling te respecteren bij insolventie – inclusief herstructurering)

De lidstaten mogen kiezen tussen de APR en de relative priority rule (“RPR”).

De RPR laat toe dat een reorganisatieplan die de kapitaalstructuur herschikt bindend wordt gemaakt voor niet-instemmende categorieën van schuldeisers die een afschrijving ondergaan (cross-class cram-down), zelfs wanneer lagere categorieën nog waarde ontvangen onder het reorganisatieplan.

Onder de RPR wordt enkel vereist dat niet-instemmende stemmende categorieën van betrokken schuldeisers ten minste even gunstig worden behandeld als elke andere categorie van dezelfde rang en gunstiger dan een categorie in een lagere rang. Hoe “gunstiger” moet worden begrepen is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat aandeelhouders waarde zullen kunnen behouden, zelfs indien de schuldeisers een haircut moeten ondergaan.

(*) Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab