Hoewel de indiening van het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat (en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect), heel wat aandacht kreeg, ging de publicatie van de uiteindelijk goedgekeurde wettekst bijna onopgemerkt voorbij.

De wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 09.06.2017 en zal pas in werking treden op 01.07.2018.

Deze ruime tijdspanne tussen datum van publicatie en het effectief in werking treden van de wet moet toelaten dat alle betrokkenen zich degelijk kunnen voorbereiden. We mogen inderdaad niet uit het oog verliezen dat het afsluiten van de verzekering een wettelijke verplichting wordt die op een zeer groot aantal werven van toepassing zal zijn zodat ook een zeer groot aantal polissen zal moeten afgesloten worden en dit met alle daarmee gepaard gaande administratie. Een onmiddellijke inwerkingtreding zou irreëel geweest zijn.

Het oogmerk van de wetgever is enerzijds het wegwerken van de discriminatoir geachte ongelijkheid tussen de aannemer die immers geen verplichte aansprakelijkheidsverzekering moest afsluiten en de architect die deze verplichting wél draagt en anderzijds de bescherming van de bouwheer tegen de insolvabiliteit van de partijen met wie hij contracteert.

Bron/Lees het volledige artikel: Argus Advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddag 'De aansprakelijkheid van bouwactoren: hoe te verzekeren' krijgt u van Prof. Dr. Kristof Uytterhoeven en Mr. Steven Slachmuylders een praktijkgerichte analyse van de aansprakelijkheid van de verschillende bouwactoren, alsook een overzicht van de belangrijkste aansprakelijkheidsverzekeringen.