“Veranderingsprocessen vragen tijd. Werken op lange termijn is daneen noodzaak.”

Uitdaging

De beschikbaarheid van steeds meer en snellere communicatiemiddelen mag in veel opzichten een zegen zijn, het confronteert het bedrijfsleven evenzeermet flinke uitdagingen. Dat ondervinden ook Test-Aankoop en haarinternationale partnerorganisaties. "De introductie van nieuwe media creëertvoor ons nieuwe concurrentie. Informatie is nu overal ter wereld snelbeschikbaar, wat maakt dat wij sneller moeten werken", stelt ManuelSiciarek van Test-Aankoop. "Dat betekent ook: ànders werken." Een nieuwemanier van werken vraagt een nieuwe manier van denken. Eenmentaliteitswijziging die vaak niet zonder slag of stoot verloopt. "De eersteweerstand in een veranderingsproces komt vaak van managers. Pas als zijzich open stellen voor verandering kunnen zij hun medewerkers motiverenom te veranderen. Die begeleiding voor onze managers vonden we bijKluwer Opleidingen."

 

Aanpak

Hoe reageren mensen op verandering? Wat motiveert hen om teveranderen? En hoe ga je om met weerstand? Om op deze vragen eenantwoord te bieden, werkte Kluwer Opleidingen in overleg met Test-Aankoopeen tweedaags vormingstraject Changemanagement uit met opvolging. "Debasisopleiding reikte theoretische modellen aan die veranderingsprocessenanalyseren. In praktische oefeningen werden die theoretische inzichtentoegepast op concrete werksituaties. Wie wilde, kon daarna terecht in eenintervisiegroep. Onder begeleiding bespraken de managers daar hunconcrete vragen en gaven elkaar feedback."

 

Resultaat

"Deze follow-up in de vorm van intervisiegroepen was nieuw". "En eenpositieve ervaring. Bewustwording en veranderingsprocessen vragen tijd,dan is werken op lange termijn een noodzaak. De mooie mix van theorie enpraktijk, de bekwaamheid van de facilitators en hun praktijkervaring werdenerg gewaardeerd. 'De beste opleiding tot nu toe', vinden onze managers!Deze opleiding maakte het niet alleen mogelijk een nieuwe manier vanwerken te introduceren, ze heeft onze managers ook beter uitgerust om metveranderingen om te gaan. Zij kunnen hun teams anders aansturen en hetmenselijke aspect van dit veranderingsproces beter begeleiden. Waar zevoorheen soms een rem waren, werken ze nu stimulerend."