“Toen de projectmanagers zagen dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zaten, beseften ze dat ze van elkaarservaring en technieken konden leren.”

De uitdaging

De projectmanagers van de Exportdivisie van Siemens werken wereldwijd op complexe projecten die een grotetechnische bagage vragen. “Maar technische kennis alleen volstaat niet”. De managers werken in een matrixstructuur,zonder directe hiërarchische bevoegdheden. Tegelijk moeten ze enorm veel contacten onderhouden met de financiers, contractors, het hoofdkwartier. Hun impact berust op hun overtuigingskracht, hun geloofwaardigheid en huncommunicatievaardigheden. Om hen daarin te ondersteunen klopte Siemens bij Kluwer Opleidingen aan.

De aanpak

“We definieerden eerst de concrete betekenis van projectmanagement bij de Exportdivisie. Op basis daarvan werdeneen aantal cases uitgewerkt waarrond we later interactief konden werken.” De opleiding bestond uit tweevormingsdagen en één terugkomdag. “Door projectmanagers en managers één keer allemaal samen te brengen wildenwe de teamcohesie verstevigen en de uitwisseling van info bevorderen. Toen de deelnemers zagen dat collega’sevengoed met een aantal issues worstelden, beseften ze dat ze allemaal in hetzelfde schuitje zaten en dus ook vanelkaars ervaring en technieken konden leren.”

Het resultaat

“De projectmanagers hebben de opleiding heel enthousiast gevolgd”, weet de vormingsverantwoordelijke. “Ze beseffendat je van een klant of medewerker ook zaken gedaan kunt krijgen zonder de goede relatie te hypothekeren. Nu is hetaan hen en aan de projectcoaches om de opgestoken kennis toe te passen op het terrein.”